Stats Info
       
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเผยแพร่การศึกษาโครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน (สำหรับโรงงานลำดับที่ 42)   23/5/2560
เงื่อนไขการรับคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบการอุตสาหกรรม ณ ศูนย์บริการสารพันทันใจ กรอ. ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 20   6/12/2559
ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสอบการปนเปื้อนและตรวจประเมินศักยภาพหลุมฝังกลบของเสียอุตสาหกรรม   11/7/2559
ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการ แนวทางดำเนินตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559   27/6/2559
สัมนาวิชาการ แนวทางดำเนินตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559   27/6/2559
HyperLink
การสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้าน สิ่งแวดล้อม : การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน (สำหรับโรงงานลำดับที่ 42)
การสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้าน สิ่งแวดล้อม : การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน (สำหรับโรงงานลำดับที่ 42) ซึ่งได้จั...
การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การฝึกอบรม “โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน” สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ พ.ค. ๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมอมา...
การสัมมนาเผยแพร่โครงการจัดตั้งระบบพิสูจน์แหล่งที่มาของสารปนเปื้อนในดินโดยใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ(มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์)จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการขึ้น วันที่ 15 ก.ค. 58 ณโรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การฝึกอบรม “โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน” สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 17 ก.พ. 58 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเว...
เอกสารประกอบการบรรยาย งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกาาโครงการฯ วันที่ 15-16 มิ.ย. 60 - มิถุนายน 2560 -
เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน (สำหรับโ...
ระเบ ียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - มิถุนายน 2560 -
ระเบ ียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ให้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ - มิถุนายน 2560 -
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ ให้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ - เมษายน 2560 -
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
HyperLink